ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αγορά 15.000 ιδίων μετοχών

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14.06.2022, η Εταιρεία προέβη σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,0602 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 30.902,41 ευρώ, σε εκτέλεση της από 16.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 7ο).

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 201.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,087% επί του συνόλου των 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 202

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: