Χρέη στο Δημόσιο: Ποια μπορεί να διαγραφούν- Οι προϋποθέσεις

Χρέη στο Δημόσιο: Ποια μπορεί να διαγραφούν- Οι προϋποθέσεις

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να ξεπερνούν τα 109 δις. ευρώ, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέο ξεκαθάρισμα των οφειλών αυτών ώστε να υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα αλλά και διαχείριση των χρεών σε εκείνα που μπορούν να εισπραχθούν και σε εκείνα που πρέπει να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα. Με νέα απόφαση  ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ζητάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε νέα εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όσες κριθούν ως ανεπίδεκτες θα καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης ώστε κάποια στιγμή να διαγραφούν. Ληξιπρόθεσμες οφειλές χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : ·         έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και  δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων και η παύση των εργασιών της πτώχευσης  ·         έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής  ·         έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα. Για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή τους ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία του Δημοσίου στις ανωτέρω διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση : ·         αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της οφειλής  ·         δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ·         δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: