ΔΕΗ: Αποτελέσματα τακτικής ΓΣ των μετόχων

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη  24 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την Πρόσκληση που δημοσιεύτηκε κατά το νόμο και το Καταστατικό της στις 28 Μαΐου 2021, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο :

https://www.dei.gr/el/i-dei/enimerwsi-ependutwn/genikes-suneleuseis-metoxwn/anakoinwseis-gia-genikes-suneleuseis-metoxwn-2021/ordinary-gen-meeting-of-the-shareholders-240621

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν νόμιμα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) 233 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 170.991.867 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 232.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι σημειώθηκε απαρτία 73,70%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2021, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης (1.1.2020 έως 31.12.2020) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.830.214, κατά: 161.568, αποχή: 85.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,905% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Παρόλο που η εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν κερδοφόρα για την Μητρική Εταιρεία , τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης υπολείπονται των ζημιών προηγουμένων χρήσεων (ζημίες χρήσης 2019). Συνεπώς, δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διανομή μερίσματος και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Συνεπεία των παραπάνω οι μέτοχοι ενέκριναν την μη διανομή μερίσματος.

Ο συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ανήλθε σε 170.991.867 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 170.985.364, κατά: 6.418, αποχή: 85.

Συνεπώς το θέμα υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,996% επί των έγκυρων ψήφων.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν….

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: