ΕΛΙΝΟΪΛ: Τακτική Γ.Σ. στις 7 Ιουλίου για εκλογή νέου Δ.Σ.

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021  και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Πηγών αρ.33, Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων για την χρήση 2020, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
 2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.
 5. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 και προέγκριση αυτών για το έτος 2021.
 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης  Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση  2020 ,σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει-  Έγκριση Ιδιωτικών Συμφωνητικών αποδοχών εκτελεστικών μελών Δ.Σ.
 7. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
 8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
 10. Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.
 11. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρ.44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει .
 12. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 & Ν.4548/2018, όπως ισχύουν.
 13. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  

Ι. Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν μόνο οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι έχουν τη…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: