Έλτον: Ανακοίνωση για την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης για τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου

 

Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 26/05/2021 αποφάσισε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παμψηφεί τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων  τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό.


Η Γ.Σ. όρισε ως τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου.

Το Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27/5/2021  όρισε τα υπόλοιπα τρία  (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τον κ.  Αντώνιο Μούζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Χρήστο Πουλή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου, που πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 9 του Ν.3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τους υπόλοιπους ως απλά μέλη.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου  δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο – υποκλάδο  των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών – προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αυτή του παρόντος Δ.Σ. ήτοι μέχρι 16/6/2023.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: