ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 250.000.000 για την περίοδο από 17.11.2021 μέχρι και 31.12.2021

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ αριθμόν 25/17.07.2008 & 6.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και ετήσιο επιτόκιο 2,45%, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 5.11.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“Εταιρεία”), την από 5.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (“Κοινό Ομολογιακό Δάνειο”) και την υπ’ αριθμόν 3/935/8.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την “Έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμος Εταιρεία”, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου” (“Ενημερωτικό Δελτίο”), αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €250.000.000. Οι δαπάνες έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, αρχικώς εκτιμηθείσες σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο (σελ. 18, υπό Ενότητα Δ, Δ2) σε ποσό έως περίπου €6 εκ., ανήλθαν τελικά σε €3.233,7 χιλ. και μείωσαν αντίστοιχα τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Η έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου καλύφθηκε πλήρως και η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 16.11.2021. Σημειώνεται δε ότι οι εκδοθείσες 250.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.11.2021.

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, γνωστοποιείται ότι μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων διατέθηκε από τις 17.11.2021 μέχρι και τις 31.12.2021 ως ακολούθως:

Α/Α

Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Αντληθέντα Κεφάλαια

(Ποσά σε εκ.)

Διατεθέντα Κεφάλαια έως και την 31.12.2021

(Ποσά σε εκ.)

Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2021

(Ποσά σε εκ.)

1

<p style="text-align:…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: