Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α. Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ” ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ”

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78)

ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 14/07/2021 και ώρα 13:30μμ στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

 1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
 3. Yποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020.
 4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
 5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2021.
 6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2020.
 7.  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
 10. Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.
 11. Υιοθέτηση πρόσφορου μέτρου με σκοπό την εναρμόνιση με το άρθρ. 119, παρ. 4, του Ν. 4548/2018.
 12. Υποβολή και έγκριση  της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.
 13. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017
 14. Έγκριση της επικυρωμένης πολιτικής αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ.2 του Ν.4548/2018 και των αποδοχών.
 15. Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του ΔΣ της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.
 16. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ Μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 14/7/2021, ήτοι κατά την 9/7/2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας (“Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης”, ΕΧΑΕ), χωρίς να…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: