Εριουργία Τρία Άλφα: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ” ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ”

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 295801000, AΡMAE 13322/06/B/86/78)

ΣE ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”) σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη,13 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 64, Νέα Ιωνία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο, ήτοι στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Παναγούλη αρ. 64, Νέα Ιωνία, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Θέματα ημερησίας διάταξης :


1.      Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.

2.      Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.

3.      Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021.

4.      Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2021.

5.      Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2022.

6.      Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2021.

7.      Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου.

8.      Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.      Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.

10.  Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του ν. 4449/2017.

11.  Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, §5, του Ν. 4706/2020

12.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ.Μετόχους για τα ακόλουθα:

 

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουλίου 2022, ήτοι κατά την 8η Ιουλίου 2022 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας (“Ελληνικά…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: