Εθνική: Κέρδη 622 εκατ. στο 6μηνο, δραστική μείωση κόκκινων δανείων

Εθνική: Κέρδη 622 εκατ. στο 6μηνο, δραστική μείωση κόκκινων δανείων

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

Βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις επέτυχε η Εθνική Τράπεζα κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, ενώ παράλληλα μείωσε δραστικά τα κόκκινα δάνεια και βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 622 εκατ. ευρώ στο  εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Αναλυτικά τα στοιχεία  αποτελεσμάτων εξαμήνου και β’ τριμήνου που παρουσιάσε η τράπεζα:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, σε €591 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, αντανακλώντας το όφελος από την συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III)
   – Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανέκαμψαν το Β’ τρίμηνο 2021 (+4% σε τριμηνιαία βάση), οδηγώντας στην αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 10% σε ετήσια βάση, σε €136 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2021
   – Η σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού στην Ελλάδα (-15% σε ετήσια βάση) οδήγησε στη δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο 2021. Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 51,0% κατά το Α’ εξάμηνο 2021
  –  Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €449 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου)
   – Πραγματοποιήθηκαν ροβλέψεις απομείωσης  €70 εκατ. το Β’ τρίμηνο και €147 εκατ. το Α’ εξάμηνο, ήτοι 109μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις
  –  Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, σε €208 εκατ., αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας

Tο υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε σε €4,02 δισ.

    Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε €4 δισ. το Β’ τρίμηνο 2021 ή €1,4 δισ. μετά από προβλέψεις. Από αυτά, τα ρυθμισμένα που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε €1,4 δισ. (περίπου 35% του συνόλου)
    Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2021 και ανήλθε συνολικά σε €0,2 δισ. το Α’ εξάμηνο 2021 επιβεβαιώνοντας τον στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για σωρευτική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,8 δισ. το 2021-2022
    Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 12,8% (μείωση κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 12,7% σε επίπεδο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: