Εθνική Τράπεζα: Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Απριλίου 2021

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Ενημέρωση για την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της 21ης Απριλίου 2021


 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (“Ε.Τ.Ε.”) ανακοινώνει ότι σήμερα, 21 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 68,62% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],

και έλαβε την εξής απόφαση:

  • Ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90,01% της συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ” μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. “Η ΕΘΝΙΚΗ” που ανήκουν στην Τράπεζα στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.à.r.l. (“ο Αγοραστής”) και της αγοράς από την Τράπεζα ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με βασικούς όρους, τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2021

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: