Ευρωπαϊκή Πίστη: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.” ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο:

 • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Επίσης, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 (*).
 • Η ενημέρωση δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων του εξωτερικού θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος και οι οδηγίες επικοινωνίας θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021(*).
 • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι – Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00 (*). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021.

  • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2020 ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 (**).
  • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 (Record Date) (**).
  • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (**).
  • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: