Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποκτήσεις μετοχών από Allianz

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης από την εταιρεία “ALLIANZ SE” (εφεξής ο “Προτείνων”) στις 11 Φεβρουαρίου 2022, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα με αυτόν Πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 15η Φεβρουαρίου 2022, ο Προτείνων απέκτησε 123.359 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,46% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται στη τιμή των 7,80 Ευρώ ανά μετοχή.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-αποκτήσεις, καθώς και τις μετοχές που αποκτήθηκαν την 14η Φεβρουαρίου 2022, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ισούται με 9,90% της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα “Συντονισμένα Πρόσωπα”) αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2 (ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας.

3. Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ο Προτείνων δεν θα αποκτήσει περισσότερες μετοχές από το επιτρεπόμενο ποσοστό (10% μείον 1 μετοχή), πριν τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: