Ευρωσύμβουλοι: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

                                                            Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”

με διακριτικό τίτλο

“ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ”

ΓΕΜΗ 57659404000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

*********************************************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” με τον διακριτικό τίτλο “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και  της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
  3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
  4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση  των αμοιβών για τη χρήση 2021.
  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.
  6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
  7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.
  8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.
  9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ….

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: