Ευρωσύμβουλοι: Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 4.1.3.13.2. κανονισμου Χ.Α.

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” (Μ.Α.Ε : 27948/62/Β/92/11)

και ΓΕΜΗ 57659404000

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 8.6.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας ενημερώνει ότι:

α) Πληροφορίες σχετικά με τον απολογισμό της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση της 19.6.2017.

            Την 8.6.2021 το Δ.Σ. της εταιρίας συγκάλεσε Τακτική Γ.Σ. για την 30.6.2021, προκειμένου εκτός των άλλων να αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Για τον λόγο αυτό, συντάσσεται η παρούσα Έκθεση.

Από την προηγούμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με Δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε τρεις παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης (0,30€) τριάντα λεπτών του ευρώ ανά μετοχή και η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 19.06.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 31.10.2017 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου (εφεξής “Ε.Δ.”) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (799/31.10.2017 Συνεδρίαση), αντλήθηκε συνολικά καθαρό ποσό κεφαλαίων Ευρώ 729.450,22€ (αφαιρουμένου του ποσού των 21.115,28€ για έξοδα έκδοσης).  Η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, κατά 87,04%.

Εκδόθηκαν 2.501.885  νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19.12.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 1.12.2017.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν πλήρως εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 και δεν υφίστανται “αδιάθετα κεφάλαια” τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας κατά την 30.06.2018.

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (ποσά σε €).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

Κεφάλαιο Κίνησης

729.450,22€

Δαπάνες Έκδοσης

  21.115,28€

Σύνολο

750.565,50€

Συνολικά Αντληθέντα Κεφάλαια

750.565,50€

β) Πληροφορίες από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει με πληρότητα και…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: