Γ.Ε. Δημητρίου: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ. της 3ης Οκτωβρίου

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας

“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.”

 

H Εταιρεία με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 3η/10/2022 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 99,41% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 125.255.970 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 126.001.643 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

(1)  Εγκρίθηκαν οι  ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Στοιχείων και Πληροφοριών

(2)  Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2021 και αποφασίστηκε η απαλλαγή  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2021.

(3) Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021- 31/12/2021 στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Επίσης, υποβλήθηκε η έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2021, η οποία και συζητήθηκε σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.

(4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, ήτοι από 1/1/2021 – 31/12/2021 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022, οι οποίες θα συνεχιστούν καταβαλλόμενες αναλογικά και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί έως 10.9.2023).

(5) Αποφασίστηκε ο ορισμός ως ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 της εταιρείας “KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.” (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 114) και συγκεκριμένα ως  τακτικού ελεγκτή του κ. ΣΥΡΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1793), και ως αναπληρωματικού ελεγκτή του κ. ΚΟΤΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτού…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: