Γ.Ε. Δημητρίου: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον

δ.τ. ” Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 9η Ιουνίου 2021

Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)

_________/__________

Με την από 18/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις εννέα (9) Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.

4) Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

5) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 ν. 4548/2018.

***************

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ημερομηνία Καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουλίου 2021 και στην τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουλίου 2021, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Ιουλίου 2021, ήτοι την 4η Ιουλίου 2021. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής, άλλως δεν μπορεί να συμμετέχει και να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: