Γ.Ε. Δημητρίου: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 8/10/2020

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΚΑΙ  δ.τ. ” Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 8η Οκτωβρίου 2020

Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)

_________/__________

Με την από 16/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση του περιεχομένου της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επόμενα του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

2) Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου, και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις 15 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, επομένως δεν θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση προς τους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130, παρ. 2 ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ημερομηνία Καταγραφής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Οκτωβρίου 2020 και στην τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Οκτωβρίου 2020 η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Οκτωβρίου 2020, ήτοι την 3η Οκτωβρίου 2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: