Γ.Ε. Δημητρίου: Προαναγγελία επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΚΑΙ  δ.τ. ” Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.”

ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 1η Δεκεμβρίου 2020

Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)

_________/__________

Με την από 20/11/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.” -λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Νοεμβρίου 2020- σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2019.

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

6) Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει.

8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

***************

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, ως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για τη συμμετοχή στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: