ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά 19.100 ιδίων μετοχών

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 18/5/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 19.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,8875 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 188.851,50 ευρώ και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 7.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9600 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 69.720,00 ευρώ.

 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: