ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 37.000 ιδίων μετοχών

Forthnet: Ανακοίνωση

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 8/7/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη την 27/1/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 37.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,9855 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 258.463,25 ευρώ. 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: