Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Νέος επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Η εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές, ότι σύμφωνα με την από 12.01.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από αξιολόγηση και πρόταση των  Επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίστηκε η κα Νικολέτα Κούρβα, σε αντικατάσταση του κ. Ευάγγελου Κατσάμπαλου που θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι και την Παρασκευή 13η Ιανουαρίου 2023.

Η κα Κούρβα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν.4706/2020, ήτοι είναι στέλεχος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της παραπάνω θέσης.

Η κα Κούρβα είναι κάτοχος πτυχίου του τομέα Οικονομικής Επιστήμης του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΟΠΑ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου της Εφαρμοσμένης Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ.

Η κα Κούρβα είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και διαθέτει εμπειρία έχοντας απασχοληθεί κατά τη περίοδο από 1η Απριλίου 2014 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και αποχώρησε, ως στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών στην Εταιρεία, αποκτώντας γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών επί των διαδικασιών λειτουργίας της. Περαιτέρω, διαθέτει ακέραια προσωπικότητα, εντιμότητα, πρακτική σκέψη και πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Η κα Κούρβα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από την Δευτέρα 16η Ιανουαρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: