Καραμολέγκος: Στις 30 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α 6μήνου 2020

Η εταιρεία “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2020 – 30/06/2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.karamolegos-bkr.gr την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: