Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ για την Alpha Trust-Ανδρομέδα το α΄ εξάμηνο του 2021

Alpha: Στοχεύει μονοψήφιο ποσοστό "κόκκινων δανείων"

Μιλήστε φθηνά & ποιοτικά σε Κινητά & Σταθερά Ελλάδας | voipphone.com.gr |

   Καθαρά κέρδη 2,39 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών ύψους 2,57 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

   Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε 3,45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,28 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι πηγή προέλευσης των ακαθάριστων εσόδων αποτελούν κατά βάση τα κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και τα κέρδη από αγοραπωλησίες. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,40 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,56 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,39 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι ζημιών 3,57 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

   Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2021, ανέρχονταν συνολικά σε 958,07 χιλ. ευρώ. Για την περίοδο από 01/01/2021 έως 30/06/2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας σημείωσε άνοδο 18,82% με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 14,38 εκατ. ευρώ (35,86 ευρώ ανά μετοχή στις 30/06/2021). Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021 το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 89,84% σε εισηγμένες μετοχές στο ΧΑ και τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά 1,96%.

   Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση της 29/07/2021, αποφάσισε τη διανομή 200,57 χιλ. ευρώ ή 0,509 ευρώ ανά μετοχή, ως προμέρισμα για τη χρήση 2021.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: