Κέρδη 714 εκατ. ευρώ στο 9μηνο από την Εθνική

Κέρδη 714 εκατ. ευρώ στο 9μηνο από την Εθνική

Στα 714 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου Εθνικής Τράπεζας το εννιάμηνο του 2021. Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 767 εκατ., ενισχυμένα κατά 66% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2021, αντανακλώντας την αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των καταθέσεων και το όφελος από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III). Συντελέστηκε δραστική αποκλιμάκωση των λειτουργικών δαπανών κατά 8% σε ετήσια βάση το Εννεάμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της σημαντικής περιστολής των δαπανών προσωπικού (-15% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε βελτίωση κατά σχεδόν 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 50,2% κατά το εννεάμηνο 2021. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 413 εκατ. το εννεάμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου). Το κόστος πιστωτικού κινδύνου έπεσε κάτω από τις 100μ.β. το Γ’ εξάμηνο 2021 και διαμορφώθηκε στις 94μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις. Tο υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στην Ελλάδα μειώθηκε σε 3,7 δισ. Ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 70%. Στην Ελλάδα, τα ΜΕΑ διαμορφώθηκαν σε 3,7 δισ. το Γ τρίμηνο 2021 ή 1,1 δισ. μετά από προβλέψεις, με περίπου το 1/3o να είναι ρυθμισμένα δάνεια με καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών. Η οργανική μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 (-0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και ανήλθε συνολικά σε 0,4 δισ. το Εννεάμηνο 2021, συγκρινόμενη θετικά με το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για αύξηση ΜΕΑ λόγω κορωνοϊού έως και 0,6 δισ. το 2021-2022. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 70,1% στην Ελλάδα (70,2% σε επίπεδο Ομίλου), ενισχυμένος περίπου κατά 730μ.β. από την αρχή του έτους και 370μ.β. σε τριμηνιαία βάση. Η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών (moratoria) παραμένει καθησυχαστική, καθώς ποσοστό κάτω του 4% βρισκόταν σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (καθυστέρηση άνω των 90 ημερών) στα μέσα Νοεμβρίου 2021, 11 μήνες μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων. Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,4% , ενισχυμένος κατά 70μ.β. περίπου σε σχέση με την αρχή του έτους, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,0%. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded – FL), ο…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: