Κλουκίνας – Λάππας: Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της η Optima bank

Ανακοίνωση της Εταιρείας

“Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002052601000

 

Γνωστοποίηση  διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εκδότρια Εταιρεία“), με βάση την κείμενη νομοθεσία και προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου  Αθηνών με την από 29/12/2022 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών “Optima bank Α.Ε.” της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023.

Η Εκδότρια Εταιρεία έχει συνάψει, με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την  “Optima bank Α.Ε.” με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η “Optima bank Α.Ε.” θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην  “Optima bank Α.Ε.”  

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

Αθήνα, 30.12.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: