Κλουκίνας – Λάππας: Νέα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας η κ. Φωτείνη Βετούλη

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία “Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 04/06/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσας κατόπιν της από 04/06/2021 πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, νέα Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ορίστηκε η κ. Φωτείνη Βετούλη, σε αντικατάσταση του κου Βασιλείου Πάλμου. Η κ. Βετούλη πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως. Η κα Βετούλη είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας Πιστοποιημένη Ελεγκτής σε θέματα Απάτης (Association of Certified Fraud Examiners ) και πιστοποιημένη ελεγκτής. Έχει εργαστεί σε ελεγκτικές εταιρίες με συμμετοχή σε διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους εταιρικής συμμόρφωσης και σε ειδικές έρευνες για οικονομικές απάτες σε πολυεθνικές εταιρείες διαφόρων κλάδων.

Αναλαμβάνει καθήκοντα από 16/6/2021.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: