Κρι-Κρι: Αντικατάσταση μέλους-ανασυγκρότησης διοικητικού συμβουλίου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία“) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω:

 

Α. Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ, Μεταβολή Αντιπροέδρου ΔΣ από Εκτελεστικό σε Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και Ανασυγκρότηση ΔΣ σε Σώμα

Την 13.1.2021, ο κ. Θεόδωρος ΞΕΝΤΕΣ του Κυρίλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.1.2021, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον ορισμό του κ. ΜΟΥΔΙΟΥ Αναστάσιου του Κωνσταντίνου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου ΞΕΝΤΕ, κατ’ άρθρ. 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ’ άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω. Επισημαίνεται ότι, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Μούδιος, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020, τα οποία διαπίστωσε πως πληρούνται…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: