Κτήμα Λαζαρίδη: Απόσπασμα πρακτικού επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.”

της 12ης Ιουλίου 2021

Στη Δράμα σήμερα στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας και μετά από πρόσκληση της κ. Ιουλία Λαζαρίδου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση, συγκρότηση και θητεία  της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

     1. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη             Πρόεδρος ΔΣ

2. Γεώργιος Ζάχαρης                       Αντιπρόεδρος A΄ του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

3. Ιωάννης Οξυζίδης                         Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης                   Αντιπρόεδρος Β΄ του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης        Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

6. Αθανάσιος Πάππος                      Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

     7. Πέτρος Ντινάκης                          Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

         

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας

 

          Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται, προς συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 17η Ιουλίου 2021, τη σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

          Ειδικότερα, εισηγείται να συσταθεί Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία να είναι στο σύνολό τους μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και δύο (2) τουλάχιστον εξ αυτών να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων τόσο του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, όσο και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021. Επίσης, εισηγείται Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και η θητεία της Επιτροπής να ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 12η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: