Κτήμα Λαζαρίδη: Απόσπασμα πρακτικού συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “KTHMA KΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.”

της 12ης Ιουλίου 2021

Στη Δράμα σήμερα στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας και μετά από πρόσκληση της κ. Ιουλία Λαζαρίδου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1. Ιουλία Λαζαρίδου                          Mέλος του ΔΣ

2. Γεώργιος Ζάχαρης                         Μέλος του ΔΣ

3. Ιωάννης Οξυζίδης                          Μέλος του ΔΣ

4. Γεράσιμος Λαζαρίδης                     Μέλος του ΔΣ

5. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης         Μέλος του ΔΣ

6. Αθανάσιος Πάππος                        Μέλος του ΔΣ

7. Πέτρος Ντινάκης                           Μέλος του ΔΣ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει η συνεδρίαση. Χρέη προσωρινού

Θέμα 1ο:  Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η οποiα ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλiου προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα για να διοικήσει την Εταιρεία για μία πενταετία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, και ορίζει τις ιδιότητες των μελών του ως εξής:

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη, μη εκτελεστικό μέλος, έμπορος, που γεννήθηκε στη ………… το έτος ……….. και κατοικεί στη …………., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ’ αριθμ. Δ.Τ. ………. του Τ.Α. …………, ΑΦΜ: ……….., Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο ………… ……….. το έτος …….. και κατοικεί στην ……….., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ’ αριθμ. Δ.Τ. ………..του Τ.Α……….. ΑΦΜ: ………..,Αντιπρόεδρος Α΄ του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

3. Ιωάννης Οξυζίδης του Μύρωνος, εκτελεστικό μέλος, οινολόγος, που γεννήθηκε στην …… το έτος ……….και κατοικεί στη …………. οδός ………., εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ’ αριθμ. Δ.Τ. ………….. του Τ.Α. Δράμας, ΑΦΜ:………. Μέλος του Δ.Σ.

4….

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: