Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44313107000  –   Α.Μ.Α.Ε. 7703/06/Β/86/129

                                                               

Σύμφωνα  µε  το Νόμο   και   το  Καταστατικό  της  Ανώνυμης Εταιρείας  “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”  (η “Εταιρεία“),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής οι “Μέτοχοι“) στην 96η Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Δημοκρατίας 3  –  Κερατσίνι, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γΆ του Ν. 4548/2018.
  3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, κατ΄ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν.4449/2017.
  4. Έγκριση παροχής αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2020-31.12.2020 / Προέγκριση παροχής αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2021-31.12.2021, κατ΄ άρθρο 109 Ν.4548/2018.
  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  – Λογιστή για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
  6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.
  8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Ι.   Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος  και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της πέμπτης…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: