Κυριακούλης: Τακτική Γ.Σ. την 1η Σεπτεμβρίου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας

“ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”

 (Αρ. ΓΕΜΗ 123800107000)

Με την από 06.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2020-31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. – 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση 2020.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού /αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 2021.

6. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

7. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας σύμφωνα με τo άρθρο 3 του ν. 4706/2020

8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

9. Έγκριση μη αντικατάστασης ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός του αριθμού των ανεξάρτητων μελών.

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Στα πλαίσια των οδηγιών της πολιτείας και των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την πρόληψη από τον COVID-19, με στόχο την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων, του Διοικητικού Συμβουλίου και του κοινού, η Εταιρεία ανακοινώνει τα ακόλουθα έκτακτα μέτρα που θα ληφθούν για την διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

<p style="text-align:…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: