Λανακάμ: Ανακοίνωση Εκλογής Επιτροπής Ελέγχου Συγκρότηση σε σώμα (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4  “ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ”  ΚΤΙΡΙΟ Α’  – Τ.Κ. 11527  – ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ 094007209    Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 210-7771033, 210-7771523, 210-7771286   –  Fax. 210-7771404 – e-mail : info@lanakam.gr

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. : 232901000  (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.  6032/06/Β/86/65)          Αρ. Φακ. Δ.Ο.Υ. :  5509

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συγκρότηση σε Σώμα

 

 

 

Η  “ΛΑΝΑΚΑΜ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 232901000– πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 6032/06/Β/86/65) ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12 Ιουλίου 2021, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για  πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026. Αυθημερόν συγκροτήθηκε σε σώμα και κατένειμε τα αξιώματα και ιδιότητες των Μελών του, ως εξής:

–                      Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης , Πρόεδρος, Ανεξάρτητος

–                      Ελένη Ζενάκου , Μέλος

–                      Ιωάννης Πλούμπης  , Μέλος

Κατά τον ορισμό των υποψηφίων έγινε εξέταση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης (πχ έλεγχος ποινικών κυρώσεων κτλ.) και δεν προέκυψε κανένα απολύτως κώλυμα με κανένα από τα υποψήφια μέλη. Επίσης οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 καθώς κατέχουν πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση του κλάδου δραστηριότητας της επιχείρησης.

Τα ανωτέρω πρόσωπα διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου γνώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και η συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου θα διασφαλίσει την ορθή εκτέλεση των εκ του νόμου και εκ του ρυθμιστικού πλαισίου αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης Επιτροπής. Εκ των ανωτέρω Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον ένα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική.

Εκ των εκλεγέντων ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου ,η κα Ελένη Ζενάκου είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας , ο κος Γιάννης Πλούμπης είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Δρ Ανδρέας Γ.Κουτούπης είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ελεγκτική.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: