Λεβεντέρης: Η νέα Επιτροπή Ελέγχου (ορθή επανάληψη)

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, όπως η  Επιτροπή Ελέγχου  αποτελεί ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη  εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 και των διατάξεων του νόμου 4706/2020 και ένα (1) μέλος τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ.. Η διάρκεια της θητείας των μελών της εν λόγω επιτροπής θα ταυτίζεται με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1.         Λεκάκη Εμμανουήλ – Ευάγγελο του Νικολάου , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017

2.         Θεοδώρου Ιωάννη του Δημητρίου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό  μέλος του Διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

3.         Σπυρίδωνα Μπέτα του Ιωάννη, τρίτο πρόσωπο,  μη μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ο οποίος διαθέτει τις τυπικές προϋποθέσεις και το γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του αρ. 44 του Ν. 4449/2017,

Τα προτεινόμενα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, επίσης διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δράσης της εταιρείας ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης και Ιωάννης Θεοδώρου, διαθέτουν επαρκή γνώστη στην ελεγκτική.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κάνει δεκτή την εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει παμψηφεί και εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελο Λεκάκη του Νικολάου, τον Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου , αμφότεροι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ,  και τον Σπυρίδωνα Μπέρτα του Ιωάννη τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Δ.Σ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: