Μινέρβα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30ΗΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2022

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – ΜΙΝΕΡΒΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 (τρεις) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.104.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ή το 66,2070% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).

 

Στο 1o θέμα η Γενική Συνέλευση,  ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

 

 

Στο 2ο Θέμα Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της εν λόγω χρήσεως και έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ θ του Ν.4449/2017 όπως ισχύει .

Στο 3ο Θέμα Υποβλήθηκε  και αναγνώσθηκε η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Στο 4ο θέμα  η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και απάλλαξε   τούς  Ορκωτούς  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0

Στο 5ο θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: