Μoda Βagno: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.”

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία “Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), τις διατάξεις του ν.3556/2007, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παράγραφο 4.1.3.3 παρ.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα παρακάτω.

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση σε Σώμα

Σύμφωνα με το άρθρο 8 των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης  Εκλέχθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, το νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει τριετή θητεία ήτοι έως την 01.08.2024 και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη του Ευαγγέλου και της Σουλτάνας, 2. Παναγιώτα Γώγου του Ηλία και της Αντωνίας, 3. Γεώργιο Βασιλειάδη του Κωνσταντίνου και της Πασχαλίας, 4. Δημήτριο Ρέππα του Χαραλάμπους και της Καλυψούς, και 5. Σαλώμη Δερμάτη του Πολυχρόνη και της Παρασκευής, εκ των οποίων ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ο Δημήτριος Ρέππας και η Σαλώμη Δερμάτη, για τους  οποίους επιβεβαιώθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση ότι τα ανωτέρω δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν, πέραν των κριτηρίων της Πολιτικής Καταλληλότητας που η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Εν συνεχεία, δυνάμει της από 02/08/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ανωτέρω μέλη του ΔΣ συγκροτήθηκαν ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Νικόλαος–Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτα Γώγου του Ηλία, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Ρέππας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σαλώμη Δερμάτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Δυνάμει της ίδιας ως άνω αποφάσεως του ΔΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα από αυτό η ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Νικόλαο – Ελευθέριο Βαρβέρη, ο οποίος δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και εν γένει  ενώπιον φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, ως και ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής, ενεργώντας επ’ονόματι και…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: