Μοτοδυναμική: Στο 0,38% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.” (“Εταιρία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 16/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06/07/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 13/01/2023 σε αγορά 4.399 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 2,1314 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 9.375,88 ευρώ.

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 110.615 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,38% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: