Μύλοι Κεπένου: Πρακτικό για ανασυγκροτηση ΔΣ σε Σώμα

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

[*]

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Νο. 596  ΤΗΣ 16.07.2021

Της  Ανωνύμου Εταιρείας “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ 

– ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

 

με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, σήμερα την 16η Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία “ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η “Εταιρεία“], τα οποία βρίσκονται στην έδρα αυτής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δυτική Αχαΐα (Τ.Κ. 25018), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2ο: Ρύθμιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Ανάθεση επίβλεψης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δημήτριος Γ. Κεπενός, Ελένη Γ. Κεπενού, Σπυρίδων Ι. Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Ν. Σκαμπαρδώνης,  Ξενογιάννης Α. Ιωάννης και Γούναρης Γ. Ανδρέας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τον λόγο λαβών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση της συγκρότησής αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση επί των παραπάνω και τη γενόμενη ψηφοφορία, ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

1.-    Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ, γεννηθείς [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2.-    Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα [*] το…

[*]Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: