Μυτιληναίος: Απόκτηση 1.750 ιδίων μετοχών

Aνδρομέδα: Επενδυτική ενημέρωση γ' τριμηνου 2021

Ανακοίνωση
Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Αθήνα, Ελλάδα – 3 Νοεμβρίου 2021 – Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 2.11.2021, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.750 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €15,3571 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €26.875,00. Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.. 

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.538.483 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,2757% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: