Νάκας: Αποφάσεις ΤΓΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2022 (ορθή επανάληψη)

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2022 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.054.916 ήτοι το 79,73% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και την Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2022.
  2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2021 – 30.06.2022 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
  3. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2021 έως 30.06.2022 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  4. Την επιλογή της εταιρείας “Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022  και συγκεκριμένα τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Βάϊο Ριζούλη του Αχιλλέα με Αρ. Μητ. ΣΟΕΛ 22041 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Άγγελο Κ. Διονυσόπουλο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 39101.
  5. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 634.000 €  ήτοι € 0,10 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.
  6. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 507.200€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,08€.
  7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 507.200€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 507.200€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,08€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
  8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

λα) Με την από 07.12.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 507.200€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: