Νίκας: Ανακοίνωση για την ΑΜΚ

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Άγιος Στέφανος, 20 Νοεμβρίου 2020

 

 

Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24.11.2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.11.2020 – 10.12.2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 27.11.2020 – 07.12.2020

 

Η εταιρεία “Π.Γ.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.” (στο εξής η “Εταιρεία“) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 02.09.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ευρώ 1.594.624,20 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε τρεις (3) παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς έως 13.288.535 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 εκάστη (οι “Νέες Μετοχές“) και τιμή διάθεσης ευρώ 0,75 (η “Τιμή Διάθεσης“) για κάθε μία νέα μετοχή (εφεξής η”Αύξηση“). Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε ευρώ 6.378.496,80 και θα διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ευρώ 9.966.401,25. Η υπέρ το άρτιο διάφορα ύψους έως ευρώ 8.371.777,05 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά από Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.

Την 4.11.2020 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2347909 η με αριθμό 116526/04-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΖΓ46ΜΤΛΡ-70Ι) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 24η.11.2020. Από την ίδια ημερομηνία (24.11.2020), οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.“) χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: