Νίκας: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (εφεξής η “Εταιρία“) ανακοινώνει ότι από την 20.11.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 20.11.2020 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και των κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν και του Ν. 4706/2020. Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 13.288.535 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της ονομαστικής αξίας ευρώ0,12 (εφεξής οι “Νέες Μετοχές“), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 Νέα Μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην “Κατηγορία Επιτήρησης” της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.“), σύμφωνα με την από 02.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, σε συνδυασμό με την από 09.11.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (εφεξής η “Αύξηση“).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των προεγγραφών από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.4 “Διαδικασία ¶σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής” του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Nέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση από το Χ.Α. της αποκοπής των δικαιωμάτων και της περιόδου διαπραγμάτευσης αυτών στο Χ.Α.*

Παρασκευή 20.11.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

Παρασκευή 20.11.2020

Ανάρτηση του τελικού Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χ.Α. και της Ε.Κ.

Παρασκευή 20.11.2020

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη ανάρτηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και της Εταιρίας

Παρασκευή 20.11.2020

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με τα δικαιώματα προτίμησης

Δευτέρα 23.11.2020

Ημέρα Αποκοπής του δικαιώματος…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: