ΟΠΑΠ: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου για έκδοση ομολογιακού

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας

“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.”

Η εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.” (εφεξής η “ΟΠΑΠ Α.Ε.” ή η “Εταιρεία” ή ο “Εκδότης“) ανακοινώνει ότι από την 16.10.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 16.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το “ΚΟΔ“) από την Εταιρεία, συνολικού ποσού έως €200.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι “Ομολογίες“), σύμφωνα με την από 13.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η “Έκδοση“). Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν, θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς (η “Δημόσια Προσφορά“), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (“Η.ΒΙ.Π.“) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.“).

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ και της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΓΟΝΟΣ

16.10.2020

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

16.10.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (το “Η.Δ.Τ.”) του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

16.10.2020

Έγκριση Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

20.10.2020

Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

21.10.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα 10:00 π.μ. Ελλάδος)

23.10.2020

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: