Παπουτσάνης: Ανακοίνωση για εισαγωγή δωρεάν μετοχών από ΑΜΚ

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Ανακοίνωση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και διανομή των νέων μετοχών

άνευ ανταλλάγματος στους υφιστάμενους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας

 

Η εταιρεία “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 23/12/2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 965.349,36 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, και συγκεκριμένα την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: (α) αποθεματικό επενδύσεων απόκτησης παγίων στοιχείων α.ν. 147/67 ποσού 78.484,22 Ευρώ, (β) αποθεματικό κεφαλαίου κίνησης α.ν. 147/67 ποσού 18.632,92 Ευρώ, (γ) αφορολόγητο αποθεματικό εκπτώσεων ν. 1892/1990 ποσού 19.322,31 Ευρώ, (δ) αφορολόγητο αποθεματικό ν.δ. 331/74 ποσού 31.857,64 Ευρώ, (ε) αφορολόγητο αποθεματικό ν.δ. 1116/81 ποσού 1.858,05 Ευρώ και (στ) επιχορηγήσεις μηχανημάτων ν. 3299/2004 ποσού 815.194,22 Ευρώ. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1.787.684 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή των εν λόγω μετοχών στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής για κάθε δεκατέσσερις κόμμα μηδέν πέντε μηδέν οκτώ μία μηδέν εννέα εννέα τρεις τέσσερις (14,0508109934) παλαιές μετοχές. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 (Κανονισμός) για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 14.529.290,76 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.906.094 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ η κάθε μία.

Στις 24/12/2020 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2429929, η με αριθμό 137743/24.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι) του καταστατικού της εταιρείας λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης.12.2020. Η…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: