Παπουτσάνης: Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Cnl Capital: Αγορά ιδίων μετοχών

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

 

Ανακοινώνεται από την εταιρία Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών (η Εταιρία) ότι την Δευτέρα 09.08.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 98.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 53.325,00 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο της ονομαστικής αξίας των ως άνω νέων μετοχών, και κατά 45.425,00 Ευρώ υπέρ το άρτιο, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από επιλεγμένα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε έξι (6) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,00 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης.02.2020 και του Διοικητικού της Συμβουλίου (ΔΣ) της 29ης.01.2021.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 29η.06.2021, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2397638/30.08.2021 σχετική ανακοίνωση. Η  Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α., κατά την συνεδρίασή της στις 04.08.2021 γνωστοποίησε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 98.750 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας σε συνέχεια αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan).

Με απόφαση της Εταιρίας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 9η.8.2021. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 5 (α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 για την εισαγωγή των ως άνω νέων μετοχών δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, του Κανονισμού, καθώς οι κινητές αξίες που εισάγονται αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των κινητών αξιών της εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών το ποσοστό των νέων μετοχών της Εταιρείας που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. ανέρχεται συνολικά σε…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: