Πλαίσιο Computers: Με 96,78% στα δικαιώματα ψήφου ο κ. Γεώργιος Γεράρδος

Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του Νόμου 3461/2006 

Αθήνα, 10.1.2023 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και ύστερα από την υποβολή της προαιρετικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Γεώργιο Γεράρδο (εφεξής ο “Προτείνων”) στις 22 Δεκεμβρίου 2022 (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας “ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ” (εφεξής η “Εταιρεία”), εκτός από εκείνες τις μετοχές που ήδη κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα1, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών:

Την 10η Ιανουαρίου 2023, ο Προτείνων απέκτησε 2.672 Μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,01% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 Ευρώ ανά Μετοχή, ήτοι συνολικά 12.237,76 Ευρώ.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων κατέχει πλέον, μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, 21.364.832 Μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,78% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

 

1 Όροι με κεφαλαία εντός της παρούσας ανακοίνωσης έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην από 22.12.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας αναφορικά με την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα

 

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: