Πλαστικά Θράκης: Γνωστοποίηση μεταβολής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Cnl Capital: Στο 1,82% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO. S.A.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού (και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 του  596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση αυτού που έλαβε χώρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της επικερδούς μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου, τη δημιουργία μιας έμπειρης επαγγελματικής ομάδας Διοίκησης και πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  των δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών, αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO). O κ. Μαλάμος, από το 2010 μέχρι και σήμερα, κατείχε τις θέσεις του Group CFO (από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2020) και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy Group CEO – από τον Μάρτιο του 2020 έως και σήμερα) και έχει αποκτήσει βαθιά γνώση και εμπειρία σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ο κ. Κωσταντίνος Χαλιορής, νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και του Ομίλου (Group CEO), παραμένει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και επιπλέον αναλαμβάνει τη θέση του Chief Entrepreneur. Η συγκεκριμένη θέση, η οποία προσετέθη στο οργανόγραμμα του Ομίλου δυνάμει της ως άνω αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπεί στη διασφάλιση της συνέχειας της επικερδούς ανάπτυξης του Ομίλου σε τομείς που εμπίπτουν τόσο στις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου όσο και σε νέες επωφελείς δραστηριότητες στο μέλλον. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η δημιουργία της συγκεκριμένης θέσης και η ανάληψη της από τον κ. Χαλιορή, ο οποίος έχει σημαντική σταδιοδρομία και πολύτιμη εμπειρία στο “επιχειρείν”, θα διασφαλίσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.

Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ανωτέρω μεταβολών σε σχέση με το Οργανόγραμμα του Ομίλου ορίζεται η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: