Ποιά χρέη «σβήνει» η Εφορία με τον νέο Κώδικα

Πότε διαγράφονται τα χρέη προς το Δημόσιο

Συγκεκριμένες διαδικασίες και έρευνες για τον χαρακτηρισμό των χρεών προς την Εφορία ως ανεπίδεκτων είσπραξης, καθιερώνει ο νέος Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε από τη Βουλή.

Τα χρέη προς το δημόσιο έχουν εκτοξευτεί σε επίπεδα άνω των 112 δισ. ευρώ και ήδη έχουν μπει στην άκρη, οφειλές άνω των 25 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που αφορούν στον περασμένο Ιούλιο, από το σύνολο των χρεών προς το δημόσιο, που φτάνουν σε 112,65 δισ. ευρώ, έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης, χρέη ύψους 25,13 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο που (υποτίθεται) είναι εισπράξιμο ανέρχεται σε 86,53 δισ. ευρώ.

Πότε και πώς «σβήνονται»

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, για να χαρακτηριστούν οφειλές ως «ανεπίδεκτες» είσπραξης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΑΔΕ και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπον εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για πτωχό.
Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της.
Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί, ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. 
Σε ειδικά βιβλία 

Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και της καταχώρισης των απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν.

Εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω του 1.500.000 ευρώ, οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων, από την οποία και ελέγχονται.
Αν κρίνεται αναγκαίο, έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί και στις πράξεις, με τις οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ανεπίδεκτα είσπραξης, ακόμα και αν η συνολική βασική οφειλή κατώτερη του 1,5 εκατ. ευρώ.
Δεν παραγράφονται για 10 χρόνια

Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: