Πώς υπολογίζεται η φορολόγηση για αποζημίωση εθελουσίας

Πώς υπολογίζεται η φορολόγηση για αποζημίωση εθελουσίας

Από την έντυπη έκδοση H αποζημίωση που παρέχεται στο πλαίσιο εθελουσίας εξόδου από την εργασία φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου. Επισημαίνεται δε ότι αποζημίωση έως και 60.000 ευρώ είναι αφορολόγητη, ενώ για ποσά από 60.001 έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής φορολόγησης είναι 10%, για ποσά από 100.001 έως 150.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 20% και για ποσά άνω των 150.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 30%. Το καθεστώς που ισχύει για τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που παρέχεται στο πλαίσιο εθελουσίας εξόδου από την εργασία δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις, με την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ/Θ189/15.10.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία -μεταξύ άλλων- επισημαίνονται τα εξής: Επειδή, με το άρθρο 32 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. 2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. 3. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει τον φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου». Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 «Δήλωση με επιφύλαξη» του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο γενικός γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα. 2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: