Ρεύμα – φυσικό αέριο: Παράθυρο για επιδότηση των λογαριασμών όλο το 2022

Ρεύμα - φυσικό αέριο: Παράθυρο για επιδότηση των λογαριασμών όλο το 2022

«Παράθυρο» για  επιχορήγηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου ακόμη και για όλο το 2022 ανοίγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, καθώς προβλέπει  πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για ολόκληρο το τρέχον έτος. Με βάση την ΚΥΑ το 74,9% των εσόδων θα κατευθυνθεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από όπου κι επιχορηγούνται νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων των αυξήσεων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αναλυτικά η κατανομή των εσόδων α. Ποσοστό τρία κόμμα οκτώ τοις εκατό (3,8%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. β. Ποσοστό έντεκα τοις εκατό (11 %) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία ΑΠ/21906/2014 (Β’ 3304) κοινή υπουργική απόφαση. Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Κλιματική αλλαγή γ. Ποσοστό έξι τοις χιλίοις (0,6%) των εσόδων διατίθεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), εκ του οποίου, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) διατίθεται για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας…», και των αποφάσεων και κανονισμών της, καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΥΠΕΝ που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 10, 11 και 13 της Συμφωνίας των Παρισίων που περιέχονται στον ν. 4426/2016 (Α’ 187) και αφορούν οικονομική και τεχνική υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.λπ. Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς του. Πράσινο Ταμείο δ. Ποσοστό τέσσερα κόμμα πέντε τοις εκατό 4,5% των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: