ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση α’ εξαμήνου 2021

LAMDA Development: Ο Χαρίτων Κυριαζής προέβη σε αγορά 2.450 μετοχών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ανάκαμψη, η οποία συνοδεύτηκε από εκτόξευση των τιμών των α’ υλών και των εμπορευμάτων καθώς και του κόστους μεταφοράς, οδήγησε στη θεαματική ενίσχυση της ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων διεθνώς και στην εκτίναξη των τιμών του χάλυβα  στα υψηλότερα επίπεδά τους διαχρονικά. Η αξιόλογη αύξηση της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουργικών κατά την ίδια περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαμορφώθηκε στα ευρώ 106,5 εκ. ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα ευρώ 130,3 εκ. από ευρώ 75,9 εκ. αυξημένος κατά 71,7% σε σχέση με πέρυσι.  Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο κατά 47,1%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 19.068 χιλ. από ευρώ 1.841 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 28.290 χιλ. από ζημιές ευρώ 1.768 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην λειτουργική κερδοφορία λόγω των διευρυμένων περιθωρίων μικτού κέρδους. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 166,8% από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 21,6% την αντίστοιχη φετινή περίοδο, ενώ σε απόλυτο νούμερο το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 364% ή κατά ευρώ 18 εκ. σε σχέση με πέρυσι, στα ευρώ 23 εκ.. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης της κερδοφορίας οφείλεται στη λογιστική αντιμετώπιση της  αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, oι νέες δανειακές υποχρεώσεις απεικονίστηκαν στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα την μείωση τους κατά ποσό ευρώ 14,3 εκατ. Με την αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου είναι πλέον θετικά και ανέρχονται στα ευρώ 12,7 εκ.. 

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε ευρώ 70,6 εκ. από ευρώ 41,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 70,9%, ενώ μαζί με τις…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: